Projectes a destacar

Espai de formació i ocupació

Reforma i ampliació

 • Superfície: Més de 500 m2
 • Ubicació: C/ Barcelona (Girona)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2020
 • Client: Fundació Oscobe
 • Materials: fusta, ceràmica, calç i argila

 

El projecte es basa en la rehabilitació, reforma i ampliació d'una planta d'una antiga nau industrial.

El concepte és apropar l'entorn natural a un emplaçament industrialitzat per tal d'afavorir l'activitat de formació i ocupació creant un entorn càlid i acollidor.

Espai de lleure 

Recinte amb piscina

 • Superfície: Més de 200 m2
 • Ubicació: Sant Gregori 
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2019
 • Client: Brot

El projecte és la construcció d'una piscina. La particularitat de la caseta de serveis és la seva coberta realitzada amb fusta i canya de riu de la mateixa finca.

Els revestiments són fets amb el sistema tradicional de Tedelack. I les dutxes exteriors estan decorades amb la tècnica del trencadís.

Bits and Books

Disseny de l'espai

 • Ubicació: Gran Via nº, Plaça Universitat
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Privat
 • Any: 2018
 • Client: Bits and Books

El local en qüestió estava en desús i situat al costat de la llibreria Hispano-Americana i el client volia actualitzar-la dintre del món modern. Es va decidir doncs, obrir un projecte de formació i impremta digital 3d. La pretensió del projecte fou prendre un espai genèric i convertible.

Quan es vulgui espai de cotreball (espai de treball conjunt) serà distribuït amb un espai central de reunió i amb taules en tota la zona perimetral; quan es vulgui donar ús de conferències, es farà descendir una pantalla de projecció tot col·locant cadires en tot l'espai.
Bits & Books és un espai de creació, innovador, orientat a l'educació STEAM i el desenvolupament de projectes. 

Can Só de Pau

Rehabilitació

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Municipi de Pau (Girona)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2017
 • Client: Privat
 • Materials: fusta, ceràmica, calç i argila

La intervenció va consistir a reformar íntegrament un petit habitatge del s. XIX, situada a una de les últimes finques del poble (Pau), en direcció la muntanya. La casa original va restar congelada en el temps i fa molts anys que ningú hi vivia i per tant, conservava moltes característiques materials i constructives de les cases de 1900.

Tota la rehabilitació va ser feta amb morters de calç de diferents resistències, segons l'element estructural en què es treballava. S'optà primordialment per l'eficiència energètica així doncs es generà un trasdossat interior de les façanes amb obra amb aïllament de llana de roca de 12 cm, amb un arrebossat de calç hidràulica, tant a l'acabat interior com a l'exterior, ja que ens garanteix la transpiració dels paraments.

Casa Grossa

Rehabilitació 

 • Superfície: + 100 m2
 • Ubicació: Sant Ferriol, La Garrotxa
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Privat
 • Any: 2017
 • Client: Privat

La masia Casa Grossa fou construïda amb pedra, fang, calç i fusta. Malauradament havia patit un gradual abandó i falta de manteniment durant les últimes tres dècades, per tant es trobava en avançat estat de degradació. Així doncs, aprofitant que calia, de forma imminent, fer la teulada nova, es va optar per col·locar un habitatge a les plantes golfes.

La resposta del projecte a aquesta problemàtica fou la de crear un lligat de tots els murs mitjançant un cèrcol a través del qual cal sustentar una nova estructura de fusta i sobre aquesta, col·locar-hi una coberta de teules utilitzant les teules existents recuperades durant l'enderroc.

Es tracta per tant, d'un gest arquitectònic de manteniment, tant de tècniques constructives tradicionals com dels materials emprats en la construcció original.

Reconstrucció coberta

Coberta Recíproca

 • Ubicació: Carrer Astúries, Barcelona
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Max Madera 
 • Any: 2017
 • Client: Privat

La premissa de la rehabilitació és la de configurar un espai únic que faci sensació cerimoniosa, espai ampli i connectat amb el món natural i vegetal.

En tractar-se d'una sala de teràpia, on es volia aconseguir el màxim d'altura, per tant es va optar per recalçar tota l'estructura existent i col·locar un nou cèrcol perimetral tot aguantant la nova estructura.
En aquesta nova fonamentació a través de pilars de fusta. És a dir, es generà una estructura independent de l'existent, amb cimentació nova i recalç de la cimentació existent, amb la possibilitat de situar-ho a la cota desitjada tot fent un buidatge del paviment de 60 cm, per aconseguir l'alçada lliure de 3,20 m.

La fusta com a element estructural i d'acabats. La fusta s'ha treballat de manera que es manté aquesta vinculació amb el món natural i vegetal, els pilars i tornapuntes apunten a arbres que t'abracen i ajuden a crear un ambient d'intimitat obertura.

Mas de la Mata

Restauració i consolidació del Mas de la Mata

 

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Cap de Creus (Alt Empordà)
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Bioconstrucció
 • Any: 2016
 • Client: El Parc Natural del Cap de Creus (Alt Empordà)

 

Consolidació estructural utilitzant el menor nombre de materials possibles, tots ells naturals i de proximitat. La pedra, la calç i els morters d'argila per a l'estructura portant i la fusta de pi Douglas del Montseny.

Can Cirerer

Reforma i rehabilitació

 • Superfície: 80m2
 • Ubicació: Vilajuïga, Girona.
 • Projecte i direcció: Art Integrat Arquitectura
 • Execució de l'obra: Art Integrat Manteniment i Reformes
 • Any: 2015
 • Client: Privat

Reforma originària d'una part d'una masia del s. XVIII. que va dividir-se per formar un habitatge de 80 m2 als anys 50:

 1. Recuperar el paviment hidràulic existent. Avui en dia, mitjançant màquines polidores es poden recuperar antics paviments hidràulics.
 2. Mantenir les fusteries existents a través d'un decapatge amb sorrejat de silici i un posterior acabat amb oli de llinassa.
 3. Recuperar elements existents tradicionals que aportin calidesa a l'espai. Per un costat, l'entrebigat de fusta: el procediment fou enderrocar el fals sostre vell (de canya i guix), tot recuperant les bigues de fusta, i es col·loca el nou fals sostre per sobre l'entrebigat, tanmateix les bigues queden vistes. Per l'altre costat, recuperar el mur de fàbrica de maó vist.
 4. Millora del confort tèrmic. Una premissa molt important ha estat l'aïllament total de la façana, tot traspassant les parets de la façana i del fals sostre.

Arquitectura

 • Superfície: Més de 100 m2
 • Ubicació: Empordà
 • Any: 2005
 • Client: Privat / Ajuntament de Marzà

Intervenció en espais exteriors amb materials tradicionals, murs de pedra seca, disseny espais urbans, etc.